Mūsų
telefonai
Darbo grafikas
I-VII: 9:00 - 18:00


Nemokamas pristatymas perkant už 70€ ir daugiau!

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOS SĄVOKOS

Duomenų valdytojas – Aš laiminga, MB.

Duomenų valdytojo valdomas tinklalapis (e-parduotuvė) – iamhappy.lt.

Paslaugos – visos Duomenų valdytojo teikiamos paslaugos, susijusios su kosmetikos, aksesuarų bei kitų grožio priemonių prekyba internetu per Bendrovės e-parduotuvę.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios privatumo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Duomenų valdytojas, Aš laiminga, MB, įmonės kodas 305674486, adresas Molėtų g. 18A-2, Didžioji Riešė, Vilniaus r., LT-14260, el. paštas  info@iamhappy.lt (toliau – mes, Bendrovė) saugo savo klientų (pirkėjų) bei Bendrovės elektroninės parduotuvės iamhappy.lt (toliau – e-parduotuvė) lankytojų/naršytojų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius duomenų apsaugos standartus.

Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Bendrovė renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus; išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.

Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, Bendrovė gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Bendrovė pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Bendrovė turi teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

GARANTUOJAMOS JŪSŲ TEISĖS

Mes užtikriname šių Jūsų teisių įgyvendinimą, esant Jūsų prašymui/paklausimui:

  • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
  • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
  • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
  • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
  • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

PRIVATUMO TAISYKLIŲ KEITIMAS

Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama iamhappy.lt e-parduotuvėje.

Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda e-parduotuvėje iamhappy.lt.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, Jūs turite teisę raštu jos atsisakyti.

Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su naująja Taisyklių redakcija.

INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@iamhappy.lt.

Atsakymą Bendrovė pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

Jeigu turite klausimų ir pasiūlymų, rašykite mums info@iamhappy.lt